BẢNG MỨC KHỐI LƯỢNG TỐI ĐA TRÊN 1 LỆNH TRÊN SÀN BINGBON CỦA TỪNG CẶP