Top giao dịch viên

TOPMG

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
3327.20% 35.86% 1000+

D91

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
1499.46% 51.68% 649+

Tocbac

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
756.13% 94.01% 1000+

Trade Lee

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
648.97% 91.07% 503+

无言

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
587.87% 70.17% 1000+

Trade Điềm Đạm

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
250% 88.88% 124+

李佛莫尔

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
21013.88% 53.84% 1000+

thầy phong thuỷ

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
3378.07% 59.90% 1000+

Crazilik69

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
756.13% 94.01% 1000+

Trade Lee

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
648.97% 91.07% 503+

无言

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
587.87% 70.17% 1000+

Trade Điềm Đạm

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
250% 88.88% 124+