Top giao dịch viên

TOPMG

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
3327.20% 35.86% 1000+

D91

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
1499.46% 51.68% 649+
Mr Alex
Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
165.2% 65.14% 263+

SongSeugHeon

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
67.87% 41.93% 120+

Tocbac

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
7319.13% 189.43% 394+
Aventador SV
Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
111.65% 99.48% 439+
NTEAM-CRYPTO
 
Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
653.13% 14.3% 999+

POLKADOT

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
183.13% 52.43% 496+
Peter Lynch…
 
Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
127.13% 98.3% 104+

Pangchiu

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
1406.13% 496.82% 251+
印鈔機🤑
Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
2387.13% 266.43% 163+
박주신
 
Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
662.57% 24.75% 763+
好心態一路飛
Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
22,071.41% 401.90% 29+
猴子年
Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
6,659.92% 412.68% 970+

李佛莫尔

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
21013.88% 53.84% 1000+

thầy phong thuỷ

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
3378.07% 59.90% 1000+

Crazilik69

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
756.13% 94.01% 1000+

Trade Lee

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
648.97% 91.07% 503+

无言

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
587.87% 70.17% 1000+

Trade Điềm Đạm

Sao chép
Tỷ lệ thu nhập Tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất Số lượng người sao chép
250% 88.88% 124+
[ccpw id=351]